PC

PC工程塑胶原料黄卡,PC塑料黄卡,PC工程塑料SGS,最新报价价格,出厂证明,加工手册,材质证明.
PRODUCT
Polycarbonate (PC) (#)2700 UL黄卡
Polycarbonate (PC) (#)2700UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polycarbonate (PC) (#)2600 UL黄卡
Polycarbonate (PC) (#)2600UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polycarbonate (PC) (#)2210 UL黄卡
Polycarbonate (PC) (#)2210UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polycarbonate (PC) (#)2010 UL黄卡
Polycarbonate (PC) (#)2010UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polycarbonate (PC) (#)2000 UL黄卡
Polycarbonate (PC) (#)2000UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polycarbonate (PC) (#)1900 UL黄卡
Polycarbonate (PC) (#)1900UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Polycarbonate (PC) (#)1700 UL黄卡
Polycarbonate (PC) (#)1700UL黄卡资料请登陆会员后查看,如需电子档资料,请联系客服!  赵生:手机13424755533;QQ:27660005 MORE >>
Copyright © sujiaowuxing.com All Rights Reserved,